Skandinavisk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

SFKOM

Årsmötesprotokoll

Datum: 2023-10-27 Plats: Grand hotell, Alingsås

Deltagare: Anders Bergström, Rickard Järrebring, Tomas Gustavsson, Daniel Urberg, Anette Larsson, Anders Lindgren, Marre Palm Möller, Pontus Jonsson, Viktor Henning, Martin Grönhage, Stefan Remsén, Henrik Abelsson, Benny Storheil, Bente Alsaker Lockna, Arild Ove Ørjasæter, Marianne Natås

§1 Val av mötesordförande

Årsmötet väljer Anders Bergström

§2 Val av mötessekreterare

Årsmötet väljer Daniel Urberg

§3 Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande granska protokollet

Årsmötet väljer Tomas Gustavsson och Anette Larsson

§4 Årsmötet utlystes via kongressinbjudan vilket gödkändes av årsmötet

§5 Röstlängden fastställdes enligt deltagarlistan

§6 Dagordningen godkändes

§7 Verksamhetsberättelse –

Styrelsearbetet

Vi i styrelsen har haft ett två dagars möte i Alingsås och två digitala möten. Det huvudsakliga styrelsearbetet har inriktat sig under 2022 på att planera och förbereda OMI kongressen den 27 – 28 oktober 2023

Medlemmar

Antalet medlemmar uppgår till 70 stycken, vi har under året ej tagit ut någon medlemsavgift då vi ej har haft något aktiv verksamhet

Kursverksamhet

Kursverksamheten inom ortopedisk medicin (OMI) fortgår som planerat och i samma omfattning som tidigare år. Utbildningsorter är Alingsås, Lund, Växjö och Jönköping.

Under 2022 har Pontus Jonson startat upp sin lärarutbildning och förväntas bli färdig lärare inom ortopedisk medicin under 2024.

§8 Ekonomisk berättelse –

Resultatrapport

Intäkter

9´472,41 kr

Kostnader

16´ 761,5 kr

Årets underskott 7´289,1 kr

Balansrapport

                   Ingående balans Utgående balans

2022-01-01

Bank 105´429,27 kr

2022-12-31

98´140, 2 kr

§9 Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet

§10 Val av firmatecknare

Årsmötet valde Tomas Gustavsson och Daniel Urberg att tillsammans med Anders Bergström företräda föreningen

§11 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

§12 Val av styrelse

Ordförande: Anders Bergström

Sekreterare: Daniel Urberg

Kassör: Anders Lindgren

Kassör: Tomas Gustavsson

Ledamot: Benny Storheil

Ledamot: Marre Palm Möller

Ledamot: Stefan Remsén

§13 Val av suppleanter

Suppleant: Rickard Järrebring

Suppleant: Pontus Jonsson

Suppleant: Arild Ove Ørjasæter

§14 Val av revisor

Årsmötet väljer Bente Alsaker Lockna och Martin Grönhage

§15 Övriga frågor

Medlemsavgift – Årsmötet beslutar om medlemsavgift 200 kr

Årsmötet godkänner internationella betalningar

Årsmötet ger styrelsen uppdrag att jobba vidare med att bli mer synliga på sociala medier

§16 Mötet avslutades

Justeringsman

Tomas Gustavsson

Ordförande

Anders Bergström

Justeringsman

Anette Larsson

Sekreterare

Daniel Urberg