Stadgar för föreningen Skandinavisk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

Bildad den 2012-05-02. Stadgarna fastställda vid årsmöte 2012-05-22.

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Skandinavisk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin, vilket förkortas SFKOM.

§ 2 Föreningens ändamål (Ändamålskravet)

Föreningens verksamhet skall vara att främja det allmännyttiga ändamålet att:

 • Stimulera intresset för klinisk ortopedisk medicin hos vårdgivare och allmänhet
 • Tillvarata medlemmarnas intressen inom området för klinisk ortopedisk medicin
 • Verka för att fler sjukgymnaster och läkare utbildas inom klinisk ortopedisk medicin, i syfte att höja kompetensen beträffande klinisk diagnostik och behandling av problem i rörelse-stödjeorganen hos dessa yrkesgrupper.

(Verksamhetskravet)
Verksamheten kommer till största del (90-95%) att bedrivas för att tillgodose föreningens ändamål. Det
kommer att ske genom:

 • Möten
 • Information till medlemmar, vårdgivare och allmänhet via föreningens hemsida
 • Lobbyverksamhet gentemot fackförbund, vårdorganisationer och utbildningsinstanser.
 • Övrig verksamhet

Verksamheten kommer att finansieras via medlemsavgifter, evenemangsintäkter, kongressavgifter samt
donationer utan förpliktelser.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Alingsås, Alingsås kommun, Västra Götalands län. Föreningen är verksam i hela
landet.

§ 4 Medlemskap (öppenhetkravet)

Alla fysiska personer, som delar föreningens intressen och uppnått myndighetsålder i Sverige, är välkomna
som medlemmar. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgift är erlagd är
personen medlem och förs in i medlemsmatrikeln.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem skall betala medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Inbetald medlemsavgift ger
medlemskap under pågående kalenderår.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, lägst fyra och högst sju övriga ledamöter jämte en eller två suppleanter
Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för
tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge
årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär
detta.

Styrelsen är beslutsför då minst fem personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firmatecknare utses av föreningens styrelse och skall bestå av två myndiga personer som
tillsammans skriver under transaktioner. Till dessa två utses ordförande och kassör.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorerna skall senast
10 dagar före ordinarie årsmöte avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Valberedningen

Valberedningen består av tre personer, valda av årsmötet. Valberedningen skall på styrelsemötet närmast
årsmöte meddela vilka som kandiderar för nästa mandattid.

§ 11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen på tid och plats som
styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie
årsmöte och senast 20 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Val av ordförande och kassör i föreningen för en tid av 2 år , överlappande i tid.
 11. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner som ska ha inlämnats minst 60 dagar innanårsmötet.
 15. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta
inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det
eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden
som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig men kan utövas med stöd av fullmakt.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut
fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet samt via
fullmakt.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 16 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Återbetalning av medlemsavgift sker ej.

§ 17 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 20 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

§ 18 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas enligt beslut av samma årsmöte som beslutat
om upplösning.