Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

SFKOM

Årsmötesprotokoll

Datum: 2017-04-29

Tid: 12.00 – 15.00

Plats: OM Fysiorehab, Mölnlycke

Närvarande: Anders Bergström, Anna Brunstedt, Viktor Henning, Rickard Järrebring, Marcus Nilsson Tervahauta, Tomas Gustavsson, Tomas Andersson, Gudrun Fågelberg Varga, Mats Frost

Styrelse: Anders Bergström, Anders Lindgren, Anna Brunstedt, Viktor Henning, Rickard Järrebring, Marcus Nilsson Tervahauta, Tomas Gustavsson.

§1 Mötets öppnande med fika och presentation av deltagarna.

§2 Val av mötesordförande – Anders Bergström

§3 Val av mötessekreterare – Daniel Urberg

§4 Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande granska protokollet – Gudrun Fågelberg Varga, Tomas Gustavsson

§5 Årsmötets utlysande godkändes

§6 Röstlängdens fastställande

§7 Dagordningens godkännande

§8 Verksamhetsberättelse Kongress – Grand Hotell Alingsås. Olika föreläsare Pierre Bisschop, Mats Karlsson mfl. 100 deltagare. Lyckad kongress med bra utvärdering från deltagarna. Till framtiden kan det vara bättre att lägga kongressen på en helg. Diskussion med Fysioterapiförbundet angående starta en egen sektion, namnförslag ortopedisk medicin alternativt muskuloskeletal medicin. Fortsatt diskussion med Fysioterapiförbundet kommer att ske under 2017. Medlemsantal SFKOM ca 125 stycken. 1´500 individer är registrerade inom OMI Norden. Information om att SFKOM kommer att deltaga på sjukgymnastdagarna. Under året har styrelsen haft ett antal möten via Skype för det fortlöpande styrelsearbetet.

Fotograf: Anders Lindgren

§9 Ekonomisk berättelse Viktor redogjorde för ekonomin inom SFKOM. På grund av tidigare avhopp från tidigare kassör så är årets ekonomiska berättelse från mars 2016. Balansräkning 2016: Ingående balans 63 907 kr Årets intäkter Medlemsavgifter: 6 450 kr OMI Kongress: 304 809 kr Totalt:311´259 kr Årets utgifter Kongress: 259´210 kr Årets resultat: 52´049 kr Utgående balans: 115 956

§10 Styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötet gav styrelsen fick ansvarsfrihet.

§11 Inkomna motioner – Inga inkomna motioner har inkommit till årsmötet.

§12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

§13 Val av ledamöter.

Omval av: Anders Lindgren Anna Brunstedt Viktor Henning, kassör på 1 år.

Daniel Urberg, sekreterare 1 år.

Ej aktuella av omval Anders Bergström, ordf