Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

SFKOM

Årsmötesprotokoll

Datum: 2019-03-23

Plats: Fysiorehab Mölnlycke

Närvarande: Anders Bergström, Anna Brunstedt, Rickard Järrebring, Tomas Gustavsson, Karin Arvidsson

Nuvarande styrelse: Anders Bergström, Anders Lindgren, Anna Brunstedt, Viktor Henning, Rickard Järrebring, Marcus Nilsson Tervahauta, Tomas Gustavsson.

§1 Mötets öppnande med fika och presentation av deltagarna.

§2 Val av mötesordförande Årsmötet väljer Anders Bergström

§3 Val av mötessekreterare Årsmötet väljer Daniel Urberg

§4 Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande granska protokollet. Årsmötet väljer Tomas Gustavsson och Rickard Järrebring

§5 Årsmötets utlystes via SFKOM facebook sida vilket godkändes av mötesdeltagare.

§6 Röstlängdens fastställande

§7 Dagordningens godkännande

§8 Verksamhetsberättelse Medlemsantal SFKOM 153 stycken. Vi har under året förändrat administration och medlemshantering där vi köpt in extern hjälp av Karin Arvidsson Are och Daniel har deltagit på primärvådsdagarna för St läkare och allmänläkare i Jönköping där de haft en föreläsning kring generella principer inom OMI Kursverksamheten löper på som tidigare där Jönköping har etablerat sig som kursort. Anders och Daniel har under året fortsatt sin lärarutbildning och närmar sig nu examen. Under året har styrelsen haft ett antal möten via Skype för det fortlöpande styrelsearbetet. Där det huvudsakliga styrelsearbetet har inriktat sig mot planeringen av kommande kongress som kommer att hållas den 4-5 oktober i Alingsås.

§9 Ekonomisk berättelse: Ingående kapital: 94´149 kr Årets resultat: -19´593,5 kr Intäkter: Medlemsavgifter: 2´250 kr Kostnader: Bankavgifter: 1´104 kr Resor styrelsemöte: 13´253 kr Bokföringsprogram: 1´236 kr Hotell årsmöte: 6´250 kr Utgående balans: 74´556,1 kr

§10 Styrelsens ansvarsfrihet. Extern kassör, Karin Arvidsson, ser inga oegentligheter i den ekonomiska rapporten.

§11 Inkomna motioner Motion inkommit från Rickard Järrebring har inkommit förslag om instiftande av fond där SFKOM kan avsätta medel för stipendium. Styrelsen inom SFKOM delar ut stipendiet årsvis. Årsmötet bifaller motionen. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för stipendiet. Stipendiet kommer att presenteras via hemsida samt facebooksida. Motion inkommit kring önskemål nätverksträffar eller masterclass delas för att kunna kliniskt diskutera OMI´are mellan eller som uppdatering och vidmakthållande av kunskap efter advanced exam.

§12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Verksamhetsplan under 2019 är att utföra OMI kongress, jobba fram kriterier för stipendiet. Utöver det börja med att arrangera nätverksträffar. Årsmötet anser det ej nödvändigt med budget för verksamhetsåret, dock kalkyl och budget inför kommande kongress.

§13 Val av ledamöter. Omval av: Anders Bergström, ordf, 1 år Daniel Urberg, sekreterare 2 år Anna Brunstedt, ledamot 2 år Val av : Tomas Gustavsson kassör 1 år, Daniel Urberg kassör 2 år Marcus Nilsson Tervahauta, ledamot 2 år Rickard Järrebring, ledamot 2 år

§14 Val av suppleanter Val av: Anders Lindgren Viktor Henning Pontus Jonsson

§16 Val av revisor Årsmötet väljer Christer Eberger

§17 Val av valberedning Valberedning vakant

§18 Övriga frågor Årsmötet väljer att bibehålla medlemsavgiften på 300 kr.

§19 Mötets avslutande Justeringsman: Justeringsman: Tomas Gustavsson Rickard Järrebring Ordförande: Anders Bergström