Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

SFKOM

Årsmötesprotokoll

Datum: 2021-03-04

Plats: Via Teams

Närvarande: Styrelsen – Anders Bergström, Anders Lindgren, Tomas Gustavsson, Anna Brunstedt, Daniel Urberg, Rickard Järrebring, Marcus Nilsson Tervahauta

§1 Mötets öppnande med presentation av deltagarna.

§2 Val av mötesordförande – Årsmötet väljer Anders Bergström

§3 Val av mötessekreterare – Årsmötet väljer Daniel Urberg

§4 Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande granska protokollet.

Årsmötet väljer Tomas Gustavsson och Rickard Järrebring

§5 Årsmötets utlysande godkändes – Årsmötet utlystes via SFKOM:s Facebook grupp vilket godkändes av årsmötet

§6 Röstlängdens fastställdes enlig deltagarlistan

§7 Dagordningens godkändes

§8 Verksamhetsberättelse

Föreningen har i dagsläget ca 150 medlemmar vilket är oförändrat sedan 2018 och 2019. Under året har styrelsen haft 2 möten via Skype.
Coronapandemin har påverkat kursverksamheten. Fram till mars kunde verksamheten fortlöpa som planerat för att under 2:a kvartalet anpassas där en del kurser flyttades. Under det 3:e och 4:e kvartalet så har kursverksamheten ställts in.
Med tanke på att kursverksamheten påverkats i sådan grad av pandemin, så har även Anders ej haft möjlighet att slutföra sin lärarutbildning under året.

§9 Ekonomisk berättelse

Med tanke på rådande pandemin och svårigheter med nuvarande bankkontakt så har ej det planerade bankbytet gjorts. Utifrån det har vi ej haft någon rörlighet på kontot. De likvida medel är som fanns vid slutet av 2019 kvarstår.

§10 Styrelsens ansvarsfrihet

Med tanke på att styrelse arbete har legat nere under pandemin så finns det ingen
verksamhet som behövs ansvarsfrihet

§11 Val av Firmatecknare. Förslag: ordf, kassör och Tomas Gustavsson

Årsmötet valde Tomas Gustavsson och Daniel Urberg att tillsammans med Anders Bergström, ordf. företräda föreningen.

§12 Inkomna motioner – Inga motioner har inkommit

§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Verksamhetsplan under 2021 är starta upp en digital refresherkurs, Tomas ansvarig for detta. Vi planerar att återuppta kursverksamhet under hösten 2021, om pandemin tillåter.

§14 Val av styrelse.

Omval:

Omval av:
Anders Bergström, ordf, 2 år, övrig styrelse ej aktuell för omval vid detta årsmöte

§15 Val av suppleanter Omval av: Anders Lindgren 1 år

§16 Val av revisor

Årsmötet väljer Christer Eberger

§17 Val av valberedning

Årsmötet väljer Tomas Gustavsson och Marcus Tervahauta

§18 Övriga frågor:

Medlemsavgiften till SFKOM
Årsmötet väljer att bibehålla medlemsavgiften på 300 kr, med tanke på pandemin så enas vi om avgiften ska gälla för 2020-2022. Tomas skriver brev till medlemmar angående medlemsavgifter och kommande event.
OMI Kongress
Förslag om ny kongress oktober 2022. Förslag på ort är Malmö eller Alingsås. Marcus undersöker möjligheter i Malmö. Förslag på ämne är ryggproblematik. Uppstartsmöte blir under hösten 2021.
OMI stipendiet
Årsmötet ger styrelsen ansvar för att ta fram riktlinjer för detta och planeras att delas ut första gången under OMI kongressen hösten 2022.

Lars Erik Bröddén i högform. Fotograf – Anders Lindgren

§19 Mötets avslutande

Justeringsman: Justeringsman:

Tomas Gustavsson Rickard Järrebring

Ordförande: Kassör:

Anders Bergström Daniel Urberg