Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

SFKOM

Årsmötesprotokoll / Konstituerande mötesprotokoll

Datum: 2012-05-22

Tid: 18.00-21.30
Plats: Ortopedisk Medicin i Alingsås, Torggatan 8, 44130 Alingsås
Närvarande: Viktor Henning, Liselotte Österman, Anders Bergström, Anders Lindgren, Anders Pålsson, Tomas Gustavsson, Anna Brunstedt, Per-Ivar Andersson.

Dagordning

Val av mötesordförande: Viktor Henning,
Val av sekreterare: Anna Brunstedt,
Val av justeringsmän: Anders Pålsson samt Anders Lindgren
Öppen votering tillämpas.

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Ordförande frågar om kallelsen till dagens årsmöte har aviserat med tillbörlig
framförhållning till samtliga kallade?

Bifalles av samtliga närvarande

§ 3 Fastställande av dagordningen

Godkänns av samtliga deltagare.

§ 4 Godkännande av protokoll från föregående möte

Datum för dagens mötet ska justeras från 23 till 22 maj.

§ 5 Fastställande av föreningens namn

Förslaget godkänns av samtliga “Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin”, förkortas “SFKOM”.

§ 6 Val av styrelse

Styrelse:

  1. Ordförande – förslag Viktor Henning 2 år
  2. Sekreterare – förslag Anna Brunstedt 1 år
  3. Kassör – förslag Liselotte Österman 2 år
  4. Ordinarie ledamöter – förslag Anders Bergström, Anders Pålsson ochAnders Lindgren. 1 år
  5. Suppleant – förslag Tomas Gustavsson 1 år
  6. Revisor(er) utses vid nästa styrelsemöte.

Samtliga tackar ja till sina styrelseposter.

§ 7 Val av firmatecknare

Viktor Henning samt Liselotte Österman utses.

Styrelsen beslutar att ordförande och kassör utgör firmatecknare i föreningen. Båda gemensamt
ska underteckna utbetalningar som berör SFKOMs verksamhet.

§ 8 Val av valberedning

3 personer ska utses. Tomas Gustavsson samt Per-Ivar Andersson utses.

§ 9 Fastställande av föreningens stadgar

Liselotte Österman och Viktor Henning presenterar förslag till stadgar. Stadgarna läses
i sin helhet. Var god se föreningens stadgar. ( Bil 1.)

§ 10 Medlemsavgift

Fastställs till 150 kr, som skall användas till styrelsens kostnader för resor till möten. Fullföljskravet ska uppfyllas där 80% av intäkterna ska främja föreningsändamålet.

Kassör Liselotte Ö upprättar och handhar medlemsmatrikeln, samt ombesörjer registrering av föreningen.

§ 11 Rapport från samarbetskommitténs möte 7/5

Anders Bergström rapporterar från LSR:s samarbetskommittés möte 7/2 2012, där representanter
från LSR-sektioner inom området muskuloskeletal hälsa träffats för
att planera en ny storsektion med arbetsnamnet “Sektionen för Muskuloskeletal Hälsa”.

Enligt LSRs repesentant Anna Pettersson är OMI välkomna in i denna sektion utan att
starta en egen sektion innan sammangående. Det framkommer att OMT-Idrottsmedicinska
sektionen ställt sig tveksam till ett samarbete med OMI då vi inte är en sektion. Anders B utses
att bevaka processen. Vi kommer att delge LSR den skrivelse (bil. 2) som sattes samman efter
gemensamma samtal 2/5-12. Skrivelse ska dock justeras. Anders B skall maila ut info. som han
delgetts vid YR(Yrkesrådets) möten inom LSR beträffande förändringsarbetet kring
specialistordningen.

§ 12 Verksamhetsplanering

  1. Fortsatt lobbyverksamhet gentemot LSR och Sektionen för Muskuloskeletal Hälsa.
  2. SFKOM:s websida presenteras av Nils Ivanson som har arbetat med OMI-nordens hemsida tillsammans med Tomas G. Vi ska gemensamt komma med förslag vad vi vill ska presenteras på sidan samt vilka funktioner som sidan ska innehålla. Förslag ska ske via mail.
    Ansvariga för uppdateringar på hemsidan blir i första hand: Anders B, Tomas G, Viktor H samt Anders L.

§ 13 Övriga frågor

Sjukgymnastdagarna: Utbildningssektionen med Tomas Gustavsson som huvudansvarig skulle kunna ha en OMI- sektion tillsammans med delar av styrelsen? Det kommer att bli sjukgymnastdagar i Göteborg i oktober 2013 .

§ 14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte föreslås till NF-KOM kongressen i Bodö, Norge 22-23 september 2012.

§ 15 Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare: Anna Brunstedt

Justeras: Anders Lindgren, Anders Pålsson