Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

SFKOM

Årsmötesprotokoll 

Datum: 2013-10-02

Tid: 18.00-21.30
Plats: Rehabenheten Läkargruppen Mölndalsbro, Brogatan 1, Mölndal
Närvarande: Viktor Henning, Liselotte Österman, Anders Bergström, Anders Pålsson, Tomas Gustavsson, Anna Brunstedt. Ulrika Sologub samt Anne Johansson

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Anna Brunstedt väljs till mötesordförande

Anders Pålsson väljs till mötessekreterare

§ 3 Fastställande av röstlängd

Samtliga närvarande medlemmar
Anders Pålsson, Anna Brunstedt, Liselotte Österman, Anders Bergström, Viktor Henning, Tomas Gustavsson, Ulrika Sologub och Anne Johansson.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

Tomas Gustavsson väljs som rösträknare
Ulrika Sologub och Anne Johansson väljs till justerare

§ 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Att mötets hade utlysts på korrekt sätt kunde fastställas.

§ 6 Fastställande av dagordningen

Dagordningen kunde fastställas

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och justerades efter synpunkter. 

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Kassör presenterade balansräkning av föreningens ekonomi. Resultatet för 2012 var 1200 kr.

§ 9 Revisionsberättelsen för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Ingen revision har gjorts för räkenskapsåret 2012.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Ansvarsfrihet kunde fastställas.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgift fastställdes till 300 kr/år för icke student och 150 kr/år för student.
Oklarhet i stadgar gällande inbetalning av avgifter justeras till följande formulering:
”Inbetald medlemsavgift ger medlemskap under pågående kalenderår.”

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

 Utbetalning för utgifter gällande webutveckling samt trycksaker ska ske.
Det finns även planer på att arrangera workshops och konferenser, men ekonomiska medel för detta finns inte i dagsläget.

§ 13 Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år

Val av ordförande och kassör är inte aktuellt för detta årsmöte. Dessa väljs för en tid av 2 år.

Sittande styrelse väljs fram till nästa årsmöte som sker i börja av nästa år.

§ 14 Val av revisorer

Ej aktuellt i nuläget utan skjuts till nästa årsmöte.

§ 15 Val av valberedning

 Rickard Järrebring och Per Ivar Andersson kommer att tillfrågas om att ingå i valberedning.

§16 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner som ska ha inlämnats minst 60 dagar innan årsmötet

 Inga motioner har inkommit.

§17 Övriga frågor

 Diskussioner om strategier för värvning av medlemmar förs. Kursledare kommer att försätta informera om föreningen på kurser.
Utveckling av diskussionsforum ska ske för att göra detta attraktivt. NFKOM bjuds även in att deltaga i diskussionsforumet på OMI Nordens hemsida.

§18 Årsmötets avslutande

Sekreterare: Anders Pålsson

Justeras: Ulrika Sologub och Anne Johansson