Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

SFKOM

Årsmötesprotokoll

Datum: 2014-01-10

Tid: 18.00-21.30
Plats: Adolf Fredriks Fysiocenter Stockolm
Närvarande: Närvarande: Styrelsen: Anders Bergström, Anna Brunstedt, Tomas Gustavsson, Viktor Henning, Anders Lindgren, Liselotte Österman samt medlem Mats Johanson.

§ 1  Ordförande Viktor Henning förklarar mötet öppnat.

§ 2  Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande väljs Viktor Henning , mötessekreterare Anna Brunstedt                                                                                                         

§ 3 Fastställande av röstlängd

Utgörs av mötets samtliga deltagare enligt ovan.

§ 4 Val av mötets justerare och rösträknare

Till justeringsmän väljs Anders Bergström och Anders Lindgren. Rösträknare är Anna Brunstedt.

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Svar ja.

§ 6 Fastställande av dagordningen

Den godkänns av samtliga

§ 7 Verksamhetsberättelse för SFKOM

Föregående års och aktuell verksamhetsberättelse läses av sekreterare Anna Brunstedt. (se Bil.1- verksamhetsberättelse ) Aktuell förändring sedan föregående årsmötet är att antalet medlemmar nu är 70-75 st. och att NFKOM s  medlemmar har inbjudits till att kunna delta på SFKOM s diskussionsforum på hemsidan. Styrelsen har beslutat att föreningens verksamhetsberättelser och balansräkning redovisas i dokument för samtliga medlemmar att ta del av på föreningens hemsida. Stadgarna har skrivits om beträffande medlemsavgiften.

§ 8,9 Styrelsens förvaltningsberättelse/ Revisionsberättelse

Kassör Liselotte Österman redovisar balansräkningen (laddas här) för föreningens ekonomi. Föreningens tillgångar var 15 462 kr efter utgifter för bankkostnader (-1250kr) samt kontorsmaterial/broschyrer (- 1600kr). Kassan är idag 14 800kr. Inkomsten grundas enbart på medlemsavgifter. Liselotte redogör för ett så kallat A- konto som skulle kunna underlätta faktureringar från föreningens konto. Det kan vara så att vi får ta hjälp av Nils Ivansson beträffande att lägga A – kontot i kontakt med hemsidans funktioner. Vi beslutar att nästa fakturautskick beträffande medlemsavgift för 2014 bör ske efter ordningsställande av ett sådant A – konto. Liselotte ska få delge ordförande Viktor balansräkning så att denna tillsammans med senaste verksamhetsberättelse kan läggas ut i samlad form på SFKOM s hemsida. Vi i styrelsen hoppas att detta öppna förfarande med föreningens verksamhet samt ekonomi ska ge god insyn för medlemmar. Då vi är en ideell intresseförening finns inget krav på extern revision men behov finns av återkoppling genom inre revision/granskning från egna medlemmar. Styrelsen beslutar att ledamöter bör inkomma med ansökan om utlägg för resor/uppehälle i samband med SFKOM anknutet arbete.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Vår närvarande medlem svarar ja

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter 

Ingen förändring från föregående år: 300 kr eller 150 kr för student/ kalenderår

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

Vi beslutar att SFKOM s styrelse med undantag från Tomas Gustavsson kommer att ordna nätverksträffar regionalt. Vi kommer att dela länen emellan oss och träffarna kommer att aviseras via mail och på OMI – nordens hemsida samt SFKOM s hemsida till medlemmarna. Vi ledamöter bjuder på enkel fika och står för lokal. Nätverksträffen ska innehålla ett OMI baserat upplägg som ger medlemmarna möjlighet att samlas kring egna patientfall och tillsammans med OMI kollegor resonera kliniskt. Förslagsvis har man ett fokusområde för träffen , t.ex skuldran. Det ska framgå att det inte handlar om ett undervisningstillfälle och det ska för medlemmar i SFKOM/NFKOM vara kostnadsfritt.

SFKOM s styrelse kommer under våren att sätta sig in i vad som innebär/krävs för att starta en OMI sektion inom LSR. Det är vår gemensamma önskan att få till en sådan ansökan.

§ 13 Val av ordförande och kassör på två år

Till ordförande väljs Anders Bergström då sittande ordförande Viktor Henning avsäger sig uppdraget men kvarstår som ledamot. Styrelsen välkomnar sin nya ordförande och tackar varmt för allt arbete som Viktor Henning stått för i egenskap av föreningens första ordförande.

Till kassör väljs Liselott Österman

§ 14 Val av sekreterare, styrelseledamöter och suppleanter på en tid av 1 år

Till sekreterare väljs Anna Brunstedt, ledamöter Viktor Henning , Anders Lindgren och Tomas Gustavsson . Anders Pålsson har meddelat att han avsäger sig sin ledamotspost i SFKOM. Styrelsen tackar varmt för allt arbete som Anders bidragit med under SFKOM s första tid som aktiv förening.

§ 15 Val av revisor

Inga revisorer väljs. Föreningen tillämpar förenklat årsbokslut och undgår då också extern revision.

§ 16 Val av valberedning

 Styrelsen söker vidare efter valberedning

§17 Behandling av inkomna motioner

 Inga motioner har inkommit

§18 Övriga frågor

 Nytt Skypemöte för styrelsen onsdag 5/2 klockan 19.30.

§19 Mötet avslutas

Sekreterare: Anna Brunstedt

Justeras: Anders Bergström

               Anders Lindgren