Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

SFKOM

Årsmötesprotokoll

Datum: 2015-02-28

Plats:  Abels Rehab, Claesgatan 7, plan 1, Malmö

Närvaranda: Styrelsen: Anders Lindgren, Tomas Gustavsson, Liselotte Österman, Anders Bergström.

Samt deltagarna: Christian Nilsson, Marcus Hesslevik, Lisbeth Jönsson, Sofia Bågenhammar

§ 1 Mötets öppnande med fika och presentation av deltagarna.

§ 2 Liselotte Östman mötesordförande

§ 3 Anders Bergström, mötessekreterare

§ 4 Anders Lindgren och Sofia Bågenhammar valdes till justeringsmän att tillsammans med ordförande          granska protokollet.

§ 5 Årsmötets utlysande godkändes

§ 6 Röstlängden fastställdes enligt deltagarlista ovan.

§ 7 Dagordningen godkändes

§ 8 Verksamhetsberättelse lästes upp på årsmötet

§ 9 Ekonomisk berättelse läses upp av kassören.

§ 10 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet för föregående år.

§ 11 Årsmötet beslutad att bibehålla nuvarande medlemsavgift.

§ 12 Inga inkomna motioner till mötet

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Då frågan om verksamhetsplan och budget i stort sett handlar om vårt förslag om kongress flyttas frågan om kongressen 2016 upp till denna fråga.

Vår önskan är att knyta ihop NFKOM och SFKOM då NFKOM har kongress vart annat år och då skulle SFKOM kunna ha kongress följande år och på så sätt öka möjligheten till vidareutbildning för OMI utbildande i hela norden.

Tomas Gustavsson redogör för offert från Stora Hotellet i Alingsås, budget för kongressen och hur och vilka som kan inbjudas som föreläsare.

Trond Iversen har publicerat artiklar om spinalinjektioner
Elaine Atkins är på förslag.
Lars Degerfeltd alt. Göte Norgren om senskador
”Återställande av funktion”  Patrik Pedersen ”Kinetic control”

Vad vill vi med kongressen?

  • Vad händer inom OMI, Mastersutbildningen och pågående forskning.
  • Om förkomst av kritik finns om OMI systemet kan det tas upp och samtalas omkring av lärargruppen
  • Vidareutbildning för och nätverksträff av OMI utbildade
  • Ta del av ny forskning inom området för OMI: läkare, sjukgymnast/naprapat
  • Case diskussion med patientbesök
    • Förslag att i storgrupp ta anamnes och undersökning och därefter ha en diskussion i smågrupper och därefter återsamlas tillsammans med patienten
  • Behov av en tydlig moderator som kan styra upp.

Förslag från årsmötet till medlemmarna:

Vad ska vi ta upp på årsmötet eller vem ska vi bjuda in som föreläsare?

Förslag mailas till info@sfkom.se

§ 14 Val av ledamöter.

Omval av:
Viktor Henning
Anders Lindgren
Anna Brunstedt

Ej aktuella av omval

Anders Bergström, ordförande
Liselotte Österman, kassör

§ 15 Val av suppleanter

Omval av:
Thomas Gustavsson

§ 16 Val av valberedning

Christian Nilsson, Simrishamn

Sofia Bågenhammar, Malmö

§ 17 Övriga frågor

  • Sektionsbildning inom Fysioterapeuterna

Beslut:     Årsmötet beslutar att styrelsen fortsätter kontakten med Fysioterapeuterna om
sektionsbildning.

Förslag är att sektionen kallas sektionen för muskuloskeletal hälsa.

                      Förslaget är också att samtala med MDT-sektionen om en ny gemensam sektion.

  • OMI kongress 2016

§ 18 Mötets avslutande

Justeringsman:                                                                 Justeringsman:

Sofia Bågenhammar                                                         Anders Lindgren

physiosofia@gmail.com                                                    anders.blues.al@gmail.com

Ordförande:

Liselotte Österman