Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

SFKOM

Årsmötesprotokoll

Datum: 2016-04-05

Tid: 19.30

Plats: Skypemöte

Närvarande: Styrelsen: Viktor Henning, Daniel Urberg, Anders Bergström, Anders Lindgren, Tomas Gustavsson, Anna Brunstedt

Dagordning:

§1 Val av mötesordförande Anders Bergström

§2 Val av sekreterare Daniel Urberg

§3 Val av justeringsmän Anders Lindgren, Anna Brunstedt

§ 4 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 5 Fastställande av dagordningen Godkänns av samtliga deltagare

§ 6 Val av styrelse Styrelse 1. Ordförande – Anders Bergström 2. Sekreterare – Daniel Urberg 1 år 3. Kassör – Viktor Henning 2 år 4. Ordinarie ledamöter – Anders Lindgren, Anna Brunstedt, Tomas Gustavsson 5. Suppleant – Marcus Nilsson Tervahauta 6. Revisor(er) utses vid nästa styrelsemöte.

§ 7 Val av firmatecknare Viktor Henning samt Anders Bergström Styrelsen beslutar att ordförande och kassör utgör firmatecknare i föreningen. Båda gemensamt ska underteckna utbetalningar som berör SFKOMs verksamhet. § 8 Val av valberedning Alla styrelsemedlemmar ansvarar att inom sitt närverk tillfråga personen som vill ingå i valberedningen. 3 personer ska utses.

§ 13 Övriga frågor • Uppdatering av SFKOM´s hemsida – Tomas ansvarar • Genomgång av kongressinbjudan

o Anders B kontaktar Göre Nordgren angående presentation i inbjudan

o Anders B kontaktar Tobias Croner angående presentation i inbjudan

o Anders B kontaktar Irradia angående utställningen o Tomas kontaktar Medema angående utställningen o Tomas kontaktar Masolet angående utställningen

o Viktor kontaktar Stefan Ahnén angående utställningen

o Anna och Anders B utses till konferencierer

o Tomas korrigerar tidsschemat så det finns utrymme för presentationer av våra utställare.

o Viktor gör kalkyl innan beslut om konferensavgift. Förslag är nu 3´800 kr för SFKOM medlemmar och 4´500 kr för icke medlemmar.

§ 14 Nästa möte Nästa möte 13/4 kl 20.00. Telemöte via TDC konferenscenter på telenummer 0771 – 400800, kod 6720

§ 15 Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare: Daniel Urberg

Justeras: Anders Lindberg, Anna Brunstedt